Τα ΠΗΓΑΔΑ(κια) : Αναρχική θύρα-1

563

Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη
Των ανάρχων τα ιερά..