Τα ΠΗΓΑΔΑ(κια) : Αναρχική θύρα-1

660

Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη
Των ανάρχων τα ιερά..